Публічний абонентський договір про надання програмних послуг 

 

с. Криничне                                                                                                       01січня 2021 р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Моноліт», що є Провайдером програмної послуги відповідно до ЗУ «Про телебачення й радіомовлення» (Ліцензії Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення Серія НР № 00008-п від 10.03.2015р,  Серія НР № 00009-п від 10.03.2015р, Серія НР № 00532-п,  Серія НР №00814-п від 10.10.2019р., Серія НР№ 00815-п від 10.10.2019р,  Серія НР 00816-п від 10.10.2019р, ), іменоване надалі "Провайдер", в особі директора підприємства Русанжик Є.І., що діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України пропонує абонентам телекомунікаційних мереж, власники яких є Агентами Провайдера приєднатися до дійсного Договору (надалі «Договір»), для чого публікує Договір:

 

 1. Предмет Договору.

 

1.1.         За Договором  Абонент замовляє та оплачує, а Провайдер надає Програмну послугу, замовлену Абонентом.

1.2.         Всі стосунки Провайдера та Абонента здійснюються Абонентом через уповноваженого Агента Провайдера.

 

 1. Терміни Договору.

 

2.1.    Програмна послуга (Послуга), Контент - Телевізійні канали, що ретранслюються Провайдером, згруповані в Пакети Послуг, склад і вартість яких наведені в Тарифах і Списку каналів, що є невід'ємним додатком до Договору.

2.2.    Договір - Публічний абонентський договір приєднання на надання Програмних послуг (Контенту).

2.3.    Провайдер програмних послуг (Провайдер) - суб'єкт господарювання, що діє на підставі ліцензії, виданої Національною Радою України з питань телебачення й радіомовлення, надає Абонентам Програмну послугу (Контент).

2.4.    Агент - Оператор (Провайдер) телекомунікацій - суб'єкт господарювання, що здійснює надання Абоненту телекомунікаційних послуг на підставі ЗУ «Про телекомунікації» та уклав з Провайдером Агентський договір на представництво інтересів Провайдера у розповсюдженні Програмної послуги (Контенту).

2.5.         Кінцеве обладнання Абонента (Кінцеве обладнання) – сукупність телекомунікаційного обладнання, ЕОМ, іншого обладнання Абонента, а також обладнання Оператора (Провайдера) телекомунікацій за допомогою якого Абонент отримує від Провайдера Програмну послугу (Контент).

2.6.         Точка передачі Програмної послуги (Контенту), Точка передачі – місце розташування Головної станції Провайдера (комутатор розподілу за адресами:

а) Одеська область, Болградський район, с. Нові Трояни, вул. Болгарська, 117

б) Одеська область, Болградський район, с. Криничне, вул. Інзовська, 120

в) Рівненська область, м. Березне, вул. Київська, 10

г) Черкаська область, м. Камянка, вул. Пушкіна, 54 к.463

д) Одеська область, смт. Окни, вул. Першотравнева, 31

е) Одеська область, Тарутинський район, с. Петрівськ, вул. Благоєва, 122 а

 

 у відповідності до ліцензії Національної ради України про телебачення та радіомовлення.

2.7.         Тарифний період надання Послуг (Період): один місяць, починаючи від 00.00 дати початку надання послуги (день первісного підключення, день замовлення (оплати) послуги на новий Період) до 24.00 доби, що передує тому ж числу наступного місяця.

2.8.         Сайт Провайдера – http://www.kam.net.ua

 

 1. Обов'язки сторін.

 

3.1.         Обов'язки Провайдера.

 

3.1.1.    Сформувати Програмну послугу (Контент), у пакетах, зазначених Договором (Додаток «Тарифи»).

3.1.2.    Передати Програмну послугу (Контент) у Точці (Точку) передачі Програмної послуги (Контенту) Оператору (Провайдеру) телекомунікацій, уповноваженому (нанятому) Абонентом для доставки Програмної послуги (Контенту) Абоненту.

3.1.3.    На підставі заяви Абонента, поданої через Агента Провайдера припинити/обмежити доступ до Послуги на строк від одного до шести календарних місяців, але не більш ніж один раз у календарний рік. Послуга тимчасового припинення надання програмної послуги оплачується Абонентом відповідно до Тарифів. Абонентська плата в період тимчасового припинення поставки програмної послуги не нараховується. Для поновлення одержання програмної послуги Абонент може подати письмову заяву Провайдеру через Агента. У випадку якщо Абонент не активував одержання Послуги протягом шести місяців з моменту тимчасового припинення надання, - Договір розривається й подальше одержання послуги виконується після укладення нового Договору.

3.1.4.    Здійснювати перерозрахунок оплати Абонента при наявності на це підстав, передбачених Договором.

3.1.5.    У випадку внесення змін у Програмну концепцію Провайдера програмної послуги, початку нового або припинення дії договору з правовласником, чиї права використовуються при формуванні Програмної послуги (Контенту) - внести зміни до складу Послуги, про що не менш чим за тиждень сповістити Абонента на сайті Провайдера.

 

3.2.         Права Провайдера.

 

3.2.1.    При проведенні ремонту та профілактики устаткування переривати надання Послуги, про що попереджати Абонента на сайті Провайдера не менш, ніж за 7 діб.

3.2.2.    Одержувати плату за надавану Абонентові Послугу.

3.2.3.    Припинити надання Абонентові Послуги по закінченні терміну дії оплаченого Періоду.

3.2.4.    Припинити надання Абонентові Послуги у випадку порушення Абонентом умов Договору, після попередження Абонента Провайдером.

3.2.5.    Вносити зміни в Тарифи, склад Програмної послуги й умови Договору, у порядку, передбаченому розділом 6 Договору.

3.2.6.    Без додаткового погодження із Абонентом, залучати для виконання своїх зобов'язань по Договору третіх осіб (субпідрядників) на підставі укладених з ними договорів.

 

3.3.         Обов'язки Абонента.

 

3.3.1.    Оплатити Послугу у порядку передплати.

3.3.2.    Самостійно здійснювати дії, що надають Провайдеру розуміння про бажання (відсутність бажання) Абонента отримувати Послугу у наступному Періоді.

3.3.3.    Забезпечити можливість отримання Програмної послуги (Контенту), а саме: належний склад і справний технічний стан Кінцевого обладнання.

3.3.4.    Використовувати одержувану від Провайдеру послугу (Контент) для забезпечення своїх особистих потреб та потреб членів родини, без права комерційного використання, або передачі іншим особам.

3.3.5.    Самостійно забезпечити обмеження перегляду Програмної послуги (Контенту) глядачами відповідно до вікових обмежень, що рекомендуються авторами Контенту.

 

3.4.         Права Абонента.

 

3.4.1.    Одержувати Програмну послугу (Контент) відповідно до складу, зазначеного у Договорі та  у належної якості.

3.4.2.    Одержувати від Провайдера інформацію про склад і обсяг надаваної йому Послуги, порядок розрахунків за минулий Період.

3.4.3.    Використовувати Програмну послугу (Контент) для особистого використання та використання членами родини, без права комерційного використання, або передачі іншим особам.

3.4.4.    Звертатися через Агента до Провайдера зі скаргами та пропозиціями щодо порядку надання Послуги і її якостей.

 

3.5.         Заяви й скарги щодо роботи Провайдера подаються Абонентом через Агентів Провайдера за місцем розташування Кінцевого обладнання Абонента.

 

3.6.         Сторони, у випадку виникнення розбіжностей у ході виконання Договору, вирішують розбіжності шляхом переговорів, а у випадку неможливості досягнення згоди - у встановленому законодавством порядку.

 

 1. Порядок укладання Договору Абонентом (приєднання).

 

4.1.         До укладання (приєднання) Договору Абонент прочитав умови Договору, розуміє їх, здатний та згодний їх виконувати.

4.2.         Абонент, який бажає отримувати Послугу, одночасно укладає дві угоди:

 • Дійсний Договір із Провайдером за допомогою послуг Агента Провайдера – Оператора (провайдера) телекомунікацій на надання Програмної послуги (Контенту).
 • Договір із Оператором (провайдером) телекомунікацій за місцем розташування Абонента на надання телекомунікаційних послуг, у тому числі на доставку Програмної послуги (Контенту) від Точки передачі до місця розташування Кінцевого обладнання Абонента.

4.3.         Надання замовленої та оплаченої Послуги Провайдером починається одночасно з початком одержання Абонентом телекомунікаційної послуги від Оператора (провайдера телекомунікацій).

4.4.         Провайдер, з метою поширення Послуг Абонентам, укладає з Операторами (Провайдерами) телекомунікацій, агентські договори, якими надає таким агентам право від імені й за рахунок Провайдера укладати з Абонентами Договори на надання Послуги, а також представляти Провайдера перед Абонентом у ході виконання Договору.

4.5.         Актуальний перелік Агентів, з якими Провайдер уклав агентські договори публікується Провайдером на сайті Провайдера, або надається Абоненту на його запит.

4.6.         Для приєднання до Договору, або для продовження терміну дії Договору на наступний Період (Періоди) Абонент виконує юридично вагому дію: оплачує вартість Послуги в наступному Періоді (Періодах), вказуючи адресу Абонента, або ідентифікатор, що застосовується Агентом, найменування Послуги (послуг) відповідно до Тарифів.

 

 1. Порядок оплати Послуги.

 

5.1.         Оплата Послуг по Договору здійснюється у порядку передплати.

5.2.         Гроші, що надійшли від Абонента, приймаються Агентом чи уповноваженою особою Агента, зараховуються Провайдером як передплата на особовий рахунок Абонента та, з наявної на особовому рахунку суми списується вартість Послуги на наступний Період, а залишок буде зберігатися на Особовому рахунку Абонента у вигляді передоплати. У разі оплати Абонентом у якості передплати суми, більшої за вартість наступного Періоду, Абонент такою дією виражає свою волю і бажання приєднатися до Договору й одержувати Послугу на послідовну кількість Періодів, на оплату вартості послуг на які вистачить залишку передплати, зарахованої на Особовий рахунок. На початку кожного наступного Періоду з Особового рахунку Абонента буде списуватися вартість послуг у наступному Періоді. Абонент має право до початку кожного з Періодів відмовитися від приєднання до Договору на черговий Період.

5.3.         Для спрощення процедури, оплата за Послугу може виконуватися одночасно (єдиним платежем) з оплатою телекомунікаційної послуги.

5.4.         Провайдер рекомендує проводити оплату щомісяця за наступний місяць до 30 числа поточного місяця.

5.5.         Квитанція є для Абонента підтвердженням наявності між Абонентом і Провайдером правовідносин стосовно до Публічного договору. Квитанції про оплату повинні зберігатися Абонентом протягом 3-х років. Спірні питання щодо наявності замовлення й оплати Послуг, без надання квитанцій не розглядаються.

5.6.         Абонент має право одержати залишок передплати, що обліковується на Особовому рахунку (за винятком оплати за надання послуг у Періоді, який почався). Повернення здійснюється протягом 30 днів з моменту надання відповідної заяви. Для цього персональні дані Абонента мають бути зареєстровані у базі персональних даних Провайдера на підставі надання Абонентом копії цивільного паспорта та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

5.7.         Провайдер зобов'язаний забезпечити конфіденційність інформації, переданої Абонентом у ході одержання Послуги, а також інформації, наданої Абонентом у ході приєднання або виконання умов Договору. Доступ до такої інформації Провайдер має право надавати третім особам виключно у встановленому законодавством порядку.

5.8.    При першому приєднанні до Договору Агент Провайдера реєструє Абонента, формує його Особистий рахунок з метою організації його обслуговування, обліку наданих послуг і отриманих оплат.

5.9.    Якщо Абонент не бажає реєструватися, надаючи при цьому власні персональні дані, він повинен указати Провайдеру мінімально необхідні дані для організації обліку наданих послуг і здійсненних оплат:

 • Адреса, за якою підключений Кінцевий пристрій Абонента до телекомунікаційної мережі;
 • Прізвище й ініціали, або псевдонім Абонента;

5.10.Для реєстрації із наданням персональних даних Абонент особисто подає Провайдеру письмову заяву про реєстрацію, що містить наступні дані: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний код, серія й номер паспорта, абонентський ідентифікатор, привласнений йому при підключенні до мережі,реквізити банківського рахунку.

5.11.Абонент, приєднуючись до Договору, у випадку надання в ході такого приєднання власних персональних даних, дає Провайдеру згоду на внесення, використання, зберігання й знищення зазначених персональних даних і для цілей обліку за Договором, у тому числі даних, що є Персональними даними (таких, які можуть бути віднесені до Персональних даних) у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

5.12.      Абонент має право звернутися до Провайдера із заявою про повне або часткове виключення персональних даних Абонента, раніше наданих Абонентом, з баз даних Провайдеру.

 

 1. Внесення змін в умови Договору, термін дії, порядок припинення надання Послуги, розірвання Договору, порядок усунення неполадок при наданні Послуги.

 

6.1.         Умови даного договору, положення Тарифів можуть бути змінені з ініціативи Провайдера, для чого Провайдер зобов'язаний опублікувати відповідні зміни в Центрах обслуговування Абонентів та/або на сайті Провайдера не менш чим за 7 днів до набрання змінами чинності. Зміни до умов Договору та Тарифів набувають чинності з моменту початку наступного Періоду.

6.2.         Провайдер має право вносити зміни до складу Послуги у вигляді зміни переліку каналів, або порядку розміщення каналів у частотному (номерному) плані Програмної послуги, завчасно опублікувавши відповідні зміни в Центрах обслуговування Абонентів і на сайті Провайдера не менш ніж за 7 днів до набрання змінами чинності.

6.3.         Абонент має право після внесення змін в умови договору, розірвати Договір, не приєднуючись до Договору на наступні Періоди.

6.4.         Абонент, що після набрання чинності змінами в Договір продовжує використання Послуги й замовляє використання Послуги на наступні Періоди, - вважається сторонами Абонентом, що прийняв зміни в Договір без заперечень.

6.5.         Договір діє з моменту першого приєднання до нього Абонента й до моменту закінчення останнього Періоду, надання Послуги в якому замовив Абонент.

6.6.         Розрахунки Провайдера з Абонентом у випадку розірвання Договори виконуються в загальному порядку повернення залишку передоплати Абонента Провайдером, передбаченого Договором.

6.7.         Припинення надання Послуги можливо у випадку закінчення Періоду, на який була замовлена Послуга.

6.8.         Зміна Пакета Послуги можлива на підставі письмової заяви Абонента, такою заявою може вважатися оплата із зазначенням іншої Послуги, згідно до Тарифів.

6.9.         Абонент має право розірвати Договір, письмово попередивши Провайдера про свій намір не менш чим за сім днів. Датою розірвання Договору сторони розглядають закінчення Періоду, у якому надійшла заява про розірвання.

6.10.      У випадку припинення одержання Послуги в належній якості Абонент зобов'язаний звернутися до Агента, який здійснює надання Абоненту телекомунікаційної послуги із заявою. В заяві Абонент має указати: замовлені в поточному Періоді в Провайдеру Послуги, місце розташування Кінцевого обладнання, характер неполадок.

6.11.      Не є припиненням надання Послуги неполадки, викликані технічним станом або настроюваннями Кінцевого обладнання, або обладнання Оператора (Провайдера) телекомунікацій, від якого Абонент одержує телекомунікаційну послугу, а також припинення роботи правовласника, від якого Провайдер отримує Контент, що входить до складу Послуги.

 

 1. Відповідальність сторін.

 

7.1.         Сторони за договором несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7.2.         Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання зобов'язань за договором у випадку наявності обставин, що виникли поза волею Провайдера, які не можна було передбачати або уникнути, включаючи:

 • Землетрусу, повені, урагани, пожежі й інші стихійні лиха, порушення в роботі систем електропостачання житлових будинків і районів міста, що привели до порушення роботи кабельної мережі.
 • Цивільні хвилювання, війна, блокада.
 • Набрання чинності нормативними актами, що обмежують діяльність Провайдеру по наданню послуг.

 

 1. Реквізити Провайдера.

 

 

ТОВ  «Моноліт»Юридична адреса:  68742, Одеська обл.,

Болградський р-н, село Криничне, ВУЛИЦЯ БЕССАРАБСЬКА, будинок 31, тел. (04846)44008

Код ЄДРПОУ 32625210,

 

 

Нові Трояни UА 053282090000026005070040344в АБ «Південний», м. Одеса, МФО 328209

КриничнеUА 493282090000026009010040344в АБ «Південний», м. Одеса, МФО 328209

БерезнеUА 493282090000026009010040344в АБ «Південний», м. Одеса, МФО 328209

Камянка UА 513282090000026000020040344в АБ «Південний», м. Одеса, МФО 328209

Косари UA 423282090000026005070040344 в АБ «Південний», м. Одеса, МФО 328209

Окни UA 283282090000026002040040344 в АБ «Південний», м. Одеса, МФО 328209

ПетрівськUA 653282090000026003050040344 в АБ «Південний», м. Одеса, МФО 328209

      Директор  Русанжик Є. І.