«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом

 Директора ФОП «Русанжик І.Г.»

від 21.12.2020р

 

Публічний абонентський договір на надання телекомунікаційних послуг

 

Одеська область, Болградський район, с. Криничне

 

Фізична особа підприємець Русанжик Іван Георгійович, що є Провайдером (Оператором) телекомунікацій відповідно до ЗУ «Про телекомунікації» (зареєстровано НКРЗІ у Реєстрі Операторів і Провайдерів телекомунікацій на підставі рішення № 446 від 30.09.2010 р.), іменоване надалі "Провайдер", керуючись ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України пропонує всім дієздатним особам, які, у разі укладення Договору, надалі іменуються «Абоненти» укласти дійсний договір шляхом приєднання до нього, для чого публікує дійсний договір (надалі «Договір»):

 1. Предмет Договору.

 

1.1.         Відповідно до Договору Абонент замовляє й оплачує, а Провайдер надає телекомунікаційну послугу доступу до мережі Інтернет, а також інші послуги, замовлені Абонентом (Послуги).

1.2.         Послуга надається Провайдером Абоненту у Точці підключення Абонента (див. Регламент).

1.3.         Склад Послуги (тарифний план) зазначений сторонами у Додатку № 1 Договору «Тарифи».

1.4.         Послуги відповідно до Договору можуть надаватися Провайдером та споживатися як безпосередньо Абонентом, так і третіми особами, які постійно чи тимчасово мешкають у приміщенні (будинку), адреса якого вказана Абонентом у якості адреси надання послуг за Договором.

1.5.         Телекомунікаційні послуги Провайдера згруповані в Пакети послуг, склад і вартість яких наведені в Тарифах. Порядок надання Послуги вказані у Регламенті. Тарифи й Регламент є невід'ємними додатками до Договору й норми Тарифів і Регламенту розглядаються сторонами як норми Договору. До Тарифів Провайдер вправі включати як ціни на власні послуги, так і ціни послуг довірителів, які надали Провайдеру повноваження на продаж їх послуг.

 

 1. Обов'язки сторін.

 

2.1.         Права Провайдера.

 

2.1.1.    Отримати, за запитом, доступ до Точки підключення Кінцевого обладнання.

2.1.2.    Виконувати профілактику й ремонт мережі, у зв'язку із чим переривати надання Послуги тривалістю до  3 годин на Період.

2.1.3.    У випадку внесення даних Абонента в базу даних Провайдера, одержати достовірну інформацію про Абонента.

2.1.4.    Одержувати плату за надання Абоненту Послуг.

2.1.5.    Припинити надання Абонентові Послуги у випадку порушення Абонентом вимог законодавства України й умов Договору.

2.1.6.    Вносити зміни в Тарифи та умови Договору, у порядку, передбаченому Договором.

2.1.7.    Залучати для виконання своїх зобов'язань третіх осіб на підставі укладених з ними договорів.

 

2.2.         Обов'язки Провайдера.

 

2.2.1.    Виконати роботи з підключення Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Провайдера.

2.2.2.    Здійснити у Точці підключення Абонента надання Послуги, замовленої Абонентом у Періоді в повному обсязі й належній якості. Як Послуга належної якості, сторони розглядають для послуги доступу до Інтернет - ДЕРЖСТАНДАРТ ETSI EG 202 057-4:2015. Мінімально гарантована швидкість послуги доступу 10 мб/с (у межах зони відповідальності).

2.2.3.    Вести достовірний і повний облік вартості й обсягу послуг, замовлених Абонентом і надаваних Провайдером у поточному Періоді.

2.2.4.    Забезпечити конфіденційність складу інформації, переданої й одержуваної Абонентом у ході одержання послуги, нерозголошення цієї інформації, а також інформації, наданої Абонентом у ході приєднання або виконання умов договору. Доступ до такої інформації Провайдер має право надавати на підставі рішення суду у встановленому законодавством порядку.

2.2.5.    На підставі заяви Абонента припинити/обмежити надання Послуг, провадити перерахунок оплати при наявності на це підстав, передбачених даним Договором і Регламентом.

 

2.3.         Права Абонента.

 

2.3.1.    Використовувати одержувані від Провайдеру Послуги для задоволення власних потреб. Заборонено використання Абонентом Послуги для подальшого перепродажу, у тому числі в складі іншої послуги (встановлення радіо подовжувача для передання Послуг або здійснювати перепродаж послуги третім особам).

2.3.2.    Одержувати Послугу відповідно до якісних характеристик, передбаченими в п. 2.2.2. Договору.

2.3.3.    Безкоштовно одержувати інформацію про склад і обсяг надаваної йому Послуги в Абонентських відділах Провайдера, а також на сайті http://www.kam.net.ua

2.3.4.    При наявності у Провайдера технічної можливості (наявності в Тарифах відповідної послуги) замовити Послугу з обмеженням обсягу по певних умовах.

2.3.5.    Оскаржувати незаконні дії Провайдера, у передбаченому Законом порядку.

 

2.4.         Обов'язки Абонента.

 

2.4.1.    Прийняти Послуги Провайдера у Точці підключення Абонента.

2.4.2.    Забезпечити склад, технічний стан та відповідність обладнання, за допомогою якого Послуга з Точки підключення Абонента передається до Кінцевого обладнання Абонента, а також Кінцевого обладнання Абонента, передбаченим Договором стандартам.

2.4.3.    Оплатити у порядку передплати Послугу за Період (Періоди), у якому (у яких) він одержав Послугу.

2.4.4.    Контролювати стан Кінцевого обладнання, не допускати підключення до Абонентського обладнання інших пристроїв. Не провадити підключення інших споживачів (сусідів і т.п.) до Кінцевого обладнання шляхом встановлення розподільних, або підсилювальних пристроїв.

2.4.5.    Самостійно організовувати режим використання Послуги, у тому числі обмеження для одержання Послуги неповнолітніми особами.

2.4.6.    Забезпечити наявність ефективного противірусного захисту, установленого на Кінцевому обладнанні Абонента.

2.4.7.    Вчасно (протягом 10 днів) сповістити Провайдера про зміну даних, наданих Абонентом в ході укладення Договору.

2.4.8.    Забезпечити заборону використання Кінцевого обладнання й Послуги для здійснення протиправних дій, або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони або охорони правопорядку.

2.4.9.     Письмово надавати на запит Провайдера інформацію про тип і модель пристроїв Кінцевого обладнання, а також іншого обладнання, що використовується для одержання Послуги.

2.4.10.Не перешкоджати проведенню ремонтних і інших робіт, необхідних для обслуговування мережі Провайдера.

 1. Порядок надання та оплати Послуги.

 

3.1.         Абонент самостійно ухвалює рішення щодо укладення Договору шляхом приєднання до Договору.

3.2.         Абонент на момент укладання даного договору ознайомився з Регламентом і Тарифами, розглядає норми, укладені в зазначених документах як норми Договору й зобов'язується їх виконувати.

3.3.         Провайдер, за наявності технічної можливості, надає Послугу всім дієздатним особам, що звернулося до нього, та приєдналися до Договору.

3.4.         Для приєднання до Договору після підключення Кінцевого обладнання до обладнання Провайдера, або продовження терміну дії Договору на наступний Період (Періоди) Абонент виконує юридично значиму дію: оплачує Провайдеру вартість Послуги в наступному Періоді (Періодах), відзначаючи при цьому адресу розташування Кінцевого обладнання, та/або номер, що ідентифікує адресу підключення.

3.5.         Порядок оплати – передплата. Для продовження отримання послуги у наступному періоді потрібна наявність на Особовому рахунку суми грошів, достатньої для оплати наступного Періоду.

3.6.         Надмірно оплачені Абонентом гроші залишаються на особовому рахунку Абонента й використовуються при оплаті за наступний Період або, по письмовій заяві / по заявці, наданої Абонентом  у Особовому кабінеті на сайті www.kam.net.uaвикористовуються для замовлення додаткових послуг, або повертаються Абонентові в 30-ти денний строк з моменту надходження письмової заяви. У разі, якщо станом на момент закінчення Періоду залишок грошей на особовому рахунку Абонента достатній для оплати у наступному Періоді вартості пакету Послуг, який використовувався Абонентом минулого Періоду та від Абонента не надходило заяв щодо відмови отримання Послуги у наступному Періоді, - сторони вважають, що Абонент висловив бажання отримувати Послугу у наступному Періоді. У момент початку наступного Періоду виконується списання грошей з особового рахунку Абонента.

3.7.         На початку кожного Періоду (до 00.10) проводиться списання вартості послуг за Період. 

3.8.    У разі нестачі на особовому рахунку Абонента коштів на оплату чергового Періоду, Провайдер припиняє надання послуги.

3.9.    Квитанція є підтвердженням наявності між Абонентом і Провайдером правовідносин відповідно до Публічного договору. Квитанції про оплату вартості Послуг мають зберігатися Абонентом протягом 3-х років. Спірні питання щодо наявності замовлення й оплати Послуг, без надання квитанцій не розглядаються.

 

 1. Внесення змін в умови Договору, термін дії, порядок розірвання Договору.

 

4.1.         Умови Договору, положення Тарифів або Регламенту можуть бути змінені з ініціативи Провайдера, для чого Провайдер зобов'язаний опублікувати відповідні зміни в Абонентських відділах та/або на сайті  www.kam.net.ua не менш, ніж за 7 днів до набрання змінами чинності.

4.2.         Зміни в Тарифи набувають чинності з моменту початку наступного Періоду. Продовженням використання послуг після набрання чинності нової редакції Договору, Регламенту чи Тарифів Абонент підтверджує факт погодження нових умов надання послуги. У випадку, якщо Абонент вніс гроші на особовий рахунок, та, до початку Періоду не надав заяви на відмову отримання послуг по Договору, - сторони вважають, що Абонент висловив бажання отримувати послугу у наступному Періоді на нових узгоджених Абонентом умовах .

4.3.         Абонент має право після внесення змін в умови договору, - розірвати Договір, не приєднуючись до договору на наступні Періоди.

4.4.         Якщо Абонент, після набрання чинності змін в Договір, продовжує використання Послуги й замовляє використання Послуги на наступні періоди, - сторони вважають такі дії Абоненту як прийняття змін в Договір без заперечень.

4.5.         Договір діє з моменту приєднання до нього Абонента й до моменту закінчення останнього Періоду, надання Послуги в якому замовив Абонент.

4.6.         Розрахунки Провайдера з Абонентом у випадку розірвання Договору виконуються в загальному порядку повернення залишку передплати Абонента Провайдером, передбаченому Договором.

                                                                                               

 1.  Відповідальність сторін.

 

5.1.         Сторони за договором несуть відповідальність згідно до законодавства України.

5.2.         Абонент відповідає за сприяння підключенню до Кінцевого обладнання третіх осіб, що не є абонентами Провайдера. Сприяння може виражатися як у дозволі проведення приєднання до Обладнання, так і в неповідомленні Провайдера про таке підключення.

5.3.         У випадку виявлення порушення, Провайдер має право завершити надання Послуги, розірвати Абонентський договір, не повертаючи гроші за підключення й вартість залишку оплаченого Періоду.

5.4.         Розірвання договору не звільняє Абонента від зобов'язань перед Провайдером по оплаті наданих послуг.

 

 1. Інші умови. Реквізити Диспетчерської служби Провайдеру.

 

6.1.         Приєднуючись до даного Договору, Абонент, будучи співвласником приміщень загального користування й опорних конструкцій житлового будинку, надає право на використання цих приміщень і конструкцій, електричного й іншого обладнання призначеного для забезпечення потреб всіх власників квартир, а так само власників нежитлових приміщень, розміщених у житловому будинку, для розміщення телекомунікаційного обладнання Провайдера.

6.2.         Телефони диспетчерської служби Центра по обслуговуванню абонентів (Абонентської служби):   

 

Камянка – (04732) 6-18-95

Криничне – (04846) 44-0-08

Нові Трояни -  (04846) 33-9-22

Окни – (04861) 2-29-24

 

6.3.         Диспетчерська служба працює щодня з 8:00 до 17:00.

6.4.         Місцезнаходження Центрів по обслуговуванню абонентів:

Камянка – вул. Пушкіна, 54, 4-пов., к.463

Криничне – вул. Інзовська, 129

Нові Трояни -  вул. Болгарська, 117

Окни – вул. Першотравнева,31

 

Реквізити Провайдера:

Фізична особа-підприємець «Русанжик Іван Георгійович» (Код 2615223178)

Місцезнаходження: 68742, Одеська область, Болградський район, село Криничне, вулиця Інзовська, 120

Телефон: 04846-44-0-08, сайт www.kam.net.ua

Камянка UA653282090000026009070042995 в АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Косари- UA673282090000026000080042995 в АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Криничне- UA283282090000026008060042995 в АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Нові Трояни-UA883282090000026007050042995 в АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Окни -UA143282090000026005030042995 в АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

«Затверджено»

 Русанжик І.Г.

Додаток до Публічного абонентського договору на надання телекомунікаційних послуг

 

Регламент

надання послуги доступу до мережі Інтернет

 

 1. Терміни.

 

1.1. Договір - Абонентський договір на надання послуги доступу до мережі Інтернет, що включає в себе невід'ємні частини - Регламент і Тарифи.

1.2. Послуга - телекомунікаційна послуга, що полягає в забезпеченні зв'язку у Точці підключення Абонента Кінцевого обладнання з мережею Інтернет, інші телекомунікаційні послуги, або інші послуги, передбачені Тарифами, або додатком до Договору.

1.3. Кінцеве обладнання – сукупність обладнання Абонента, призначеного для передавання, розподілення та використання телекомунікаційної послуги від будь – якого пристрою такого обладнання до Точки підключення Абонента.

1.4. Точка підключення Абонента - для багатоквартирних будинків висотної забудови – порт комутаційного чи розподільчого пристрою (сплітера) Провайдера, встановленого на будинку Абонента, для будинків, розташованих у зоні приватної забудови, дачних кооперативів, - порт розподільного пристрою, зазначеного в технічних умовах підключення, виданих Абоненту (зазвичай розподільний пристрій розташований у боксі Провайдера, встановленому на опорі електропередач чи освітлення).

1.5. Період – один місяць, починаючи від 00.00 дати початку надання послуги (день первісного підключення, день замовлення (оплати) послуги на новий Період) до 24.00 доби, що передує тому ж числу наступного місяця.

 

 1. Вимоги до обладнання й порядок підключення обладнання.

 

2.1. Одержання послуги може здійснюватися за допомогою обладнання, що відповідає ДЕРЖСТАНДАРТ ДСТУ ETSIEG 202 057-4:2015 і сертифіковане вповноваженим органом на предмет відповідності цьому ДЕРЖСТАНДАРТ.

2.2. Для одержання Послуги Абонент за власний рахунок має побудувати та налагодити у відповідності до наявних стандартів Кінцеве обладнання та надати можливість встановлення у Точці підключення Кінцевого обладнання Абонента обладнання Провайдера, а також відвідування на запит співробітниками Провайдера приміщення, де розташована Точка підключення. Відповідність Кінцевого обладнання стандартам може бути перевірена Провайдером за рахунок Абонента.

2.3. Після підготовки Кінцевого обладнання до підключення Абонент замовляє Провайдеру послугу підключення Кінцевого обладнання до обладнання Провайдера. До складу послуги підключення входить перевірка Кінцевого обладнання на предмет відповідності стандартам мережі. Час виконання послуги підключення погоджується Абонентом з Диспетчерською службою Провайдера. Абонент при наданні послуги підключення повинен забезпечити доступ співробітників Провайдера до елементів Кінцевого обладнання. У випадку невідповідності Кінцевого обладнання стандартам мережі, - Провайдер відмовляє в підключенні, пропонуючи міри щодо приведення обладнання у відповідність до стандартів. У випадку відповідності Кінцевого обладнання стандартам мережі - Провайдер підключає Кінцеве обладнання до обладнання Провайдера.

2.4. У випадку тимчасового відключення Кінцевого обладнання від обладнання Провайдера, виконаного у зв'язку із заявою Абонента про тимчасове відключення або внаслідок неприєднання Абонента до Договору в черговий Період, - підключення може бути виконане Провайдером без перевірки Кінцевого обладнання.

2.5. Якщо буде потреба підключення Кінцевого обладнання Абонента в будинку, у якому не встановлено обладнання Провайдера й відсутності в Провайдера можливості встановити у будинку своє обладнання самостійно, - Провайдер має право видати Абоненту Технічні умови підключення, указавши в них місце розташування найближчого вузла розташування обладнання Провайдера, до якого може бути підключене Кінцеве обладнання Абонента, а також параметри й принципову схему ділянки мережі між портом розподільного пристрою Провайдера й Кінцевим обладнанням Абонента.

2.6. Абонент має право за свій рахунок, на підставі Технічних умов побудувати відповідне Кінцеве обладнання до найближчого вузла (комутаційного пристрою, розподільчого пристрою (сплітера) Провайдера, після чого Провайдер зобов'язаний зробити підключення Кінцевого обладнання Абонента на загальних підставах. Побудоване Абонентом самостійно Кінцеве обладнання повинно відповідати передбаченим для Кінцевого обладнання стандартам і залишається у власності Абонента.

2.7. Абонент не має права встановлювати будь – які розподільчі пристрої (комутатори, таке інше) на ділянці від Точки підключення до роутера Абонента. Встановлення сертифікованого обладнання, що дозволяє розподіл трафіку після роутера Абонента не забороняється та виконується на власний розсуд Абонента.

2.8. Точка підключення повинна бути розміщена в місці, доступному на запит співробітникам Провайдера. У випадку якщо в результаті реконструкції приміщення, чи заборони власника приміщення на іспектування Точки підключення, вона опинилася в приміщенні, недоступному для доступу на запит співробітника Провайдера, -  обладнання Абонента може бути відключено й Точка підключення повинна бути перенесена в доступну на запит частину приміщення Абонента за рахунок Абонента.

 

 1. Порядок надання Послуги.

 

3.1. Провайдер зобов'язаний почати надання послуги протягом однієї доби з моменту укладення Договору, при наявності виконаного підключення Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Провайдера.

3.2. При укладенні Договору, адресі одержання Послуги привласнюється Ідентифікатор (комбінація цифр- літер ) який, надалі, буде використовуватися при організації обліку наданих послуг і отриманих оплат і здійсненні оплат Абонентом у абонвідділі, за допомогою систем моментальних та банківських платежів. Також, Абоненту надається пароль доступу в Особовий кабінет.

3.3. Послуга надається безперервно з моменту початку надання Послуги до закінчення останнього Періоду, надання послуги в якому замовлено Абонентом. Перерви можуть бути зроблені тільки у випадку усунення несправностей мережі або необхідності проведення профілактичних робіт.

3.4. Провайдер має право проводити профілактичні роботи на мережі, під час виконання яких Послуга надаватися не буде. Тривалість профілактичних робіт не може перевищувати 24 годин і вони можуть проводитися не частіше 1 раз на місяць. Інформація про проведення профілактичних робіт має бути розміщена в Абонентських відділах Провайдеру, або на сайті www.kam.net.ua/не пізніше, ніж за добу до початку проведення профілактичних робіт.

3.5. У випадку використання Абонентом у складі Кінцевого обладнання пристрою, що має мережевий ідентифікатор, при первинному підключенні Провайдер реєструє ідентифікатор пристрою. У випадку заміни такого пристрою, Абонент зобов'язаний зв'язатися з Технічною службою Провайдера й надати ідентифікатор пристрою, встановленого замість зареєстрованого раніше, або за вказівками співробітника Технічної служби виконати дії, за допомогою яких можна буде дистанційно ідентифікувати пристрій, або викликати співробітника Провайдера для налаштування заміни пристрою за місцем встановлення (сплачується згідно до Тарифів).

3.6. Абонент має право використовувати власні пристрої виміру обсягу наданої йому Послуги. Пристрій виміру повинен мати сертифікат відповідності, виданий органом сертифікації й метрології. Результати вимірів будуть застосовуватися у випадку забезпечення неможливості використання Послуги без обліку пристрою Абонента, засвідченої спільним актом Абонента й Провайдера.

3.7. На запит Абонента, із вказівкою конкретної моделі Кінцевого обладнання й бажаної Послуги, Провайдер зобов'язаний надати Абоненту інформацію про рекомендований склад обладнання (у вигляді переліку), сертифікованого для використання в ході одержання Послуги, а також про можливість використання зазначеної моделі та конфігурації Кінцевого обладнання в мережі.

3.8. У випадку не надання замовленої Абонентом Послуги, надання Послуги неналежної якості, надання не замовленої Абонентом Послуги, відмови Абонента від замовленої Послуги (дострокового розірвання Договору), - гроші за надання Послуги не стягуються, а оплачені гроші - зараховуються на Особовий рахунок і можуть бути повернуті Абоненту в порядку, передбаченому Договором для повернення невикористаної оплати.

3.9. У випадку, якщо припинення надання Послуги було виконане шляхом відключення Кінцевого обладнання Абонента від мережі, повторне підключення Кінцевого обладнання здійснюється після надання Провайдеру заяви, повного погашення заборгованості, замовлення й оплати послуги підключення (перевірки обладнання на відповідність стандартам мережі) відповідно до тарифів Провайдера.

 

 1. Порядок приєднання до Договору й порядок оплати Послуги.

 

4.1. Абонент має право замовити надання Послуг у декількох наступних Періодах, для чого він у порядку п. 3.4. Договору вносить суму, рівну або більшу вартості Послуг у Періодах, які їм замовляються. Із внесеної суми буде оплачений поточний Період надання Послуги, а залишок буде зберігатися на Особовому рахунку Абонента у вигляді передоплати. У цьому випадку, сторони вважають, що своїми діями Абонент підтверджує свій намір і бажання приєднатися до Договору й одержувати Послугу на послідовну кількість Періодів, на оплату вартості послуг у які вистачить залишку передплати, зарахованої на Особовому рахунку. На початку кожного наступного Періоду з Особового рахунка Абонента буде списуватися вартість послуг у наступному Періоді. Абонент має право до початку кожного з Періодів відмовитися від приєднання до Договору на черговий Період.

4.2. При першому приєднанні до Договору, адресі одержання Послуги, названої Абонентом, надається Ідентифікатор (комбінація цифр) який, надалі, буде використовуватися при організації обліку наданих послуг і отриманих оплат і здійсненні оплат Абонентом у абонвідділі, або за допомогою систем моментальних та банківських платежів. Також, Абоненту надається пароль доступу в Особовий кабінет. Ідентифікатори Абонента за договорами з Провайдером та Провайдером можуть збігатися.

4.3. Особовий кабінет – розділ на сайті www.kam.net.uaде Абоненту, який виконав ідентифікацію за допомогою Ідентифікатора та пароля, надається можливість керування переліком послуг, замовлення додаткових послуг, розпорядження залишком грошей на Особовому рахунку.

4.4. Кожний Абонент має доступ до Особового кабінету – розділ на сайті http://www.soborka.net/, де Абоненту, який виконав ідентифікацію за допомогою Ідентифікатора та пароля, надається можливість керування переліком послуг, замовлення додаткових послуг, розпорядження залишком грошей на Особовому рахунку. Сторони розглядають команди, надані Провайдеру у ході користування Особовим кабінетом безумовним проявом волі Абонента на внесення певних змін до переліку Послуг за Договором.

У разі нестачі на Особовому рахунку Абонента коштів на оплату чергового Періоду, Провайдер припиняє надання послуги.

4.5. Абонент має право одержати від Провайдера залишок передоплати, врахованої на Особовому рахунку протягом 30 днів з моменту надання відповідної заяви, а також за умови реєстрації його даних у базі персональних даних Провайдера й надання Абонентом копії цивільного паспорта й копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

4.6. При приєднанні до Договору Абонент має право зареєструватися у Провайдера з метою організації його обслуговування, обліку наданих послуг і отриманих оплат, для здійснення можливості повернення залишку грошей на Особовому рахунку.

4.7. Для реєстрації абонент особисто подає Провайдеру письмову заяву про реєстрацію, що містить наступні дані: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний код, серія й номер паспорта, абонентський ідентифікатор, привласнений йому при підключенні до мережі,реквізити банківського рахунку.

4.8. Якщо Абонент не бажає реєструватися, він повинен указати Провайдеру мінімально необхідні дані для організації обліку наданих послуг і здійсненних оплат:

-                 Адреса, за якою підключений Кінцевий пристрій Абонента до телекомунікаційної мережі Провайдера;

-                 Прізвище й ініціали, або псевдонім Абонента;

4.9. Абонент, надаючи ці дані при укладанні Договору, дає Провайдеру право використовувати їх для організації власного обліку, а також передавати ці дані для використання підрядниками Провайдера мережі.

4.10. Провайдер гарантує захист інформації Абонента відповідно до діючого законодавства.

 

 1. Припинення й призупинення надання Послуги.

 

5.1. Припинення надання Послуги можливе у випадку замовлення додаткової послуги по тимчасовому призупиненню надання Послуги, або розірвання Договору.

5.2. Скорочення обсягу надання Послуги можливо з початку наступного Періоду за умови обрання Абонентом Пакета Послуг, що передбачає менший обсяг послуги, порівняно з Пакетом Послуг, надання якого було замовлено в попередньому Періоді. Кінцеве обладнання Абонента може бути відключене в будь-який момент після закінчення надання Послуги.

5.3. Провайдер може призупинити надання Послуги на термін дії таких обставин: у зв'язку з виникненням стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введенням надзвичайного або воєнного стану, або протиправних чи то злочинних дій третіх осіб, або осіб що перешкоджають діяльності Провайдера (комунальні служби, ОСББ, тощо). У випадку, якщо описані обставини тривають більше одного місяця, - Провайдер має право розірвати Договір.

5.4. У випадку виявлення невідповідності Кінцевого обладнання передбаченим Договором стандартам, або виявлення використання Абонентом несертифікованого Кінцевого обладнання, - Провайдер має право розірвати Договір і, у випадку нанесення Кінцевим обладнанням збитку пристроям мережі Провайдера або третіх осіб - стягнути з Абонента компенсацію за нанесений збиток у повному обсязі.

5.5. У випадку аварійного зупинення надання Послуг Провайдер зобов'язаний негайно почати дії з усунення аварії, а також протягом доби розмістити в Абонентських відділах і на сайті www.kam.net.uaінформацію про строки усунення аварії.

5.6. У випадку, якщо усунення неполадок у наданні Послуги зайняло у Провайдера більше 24 годин, - Абонент звільняється від сплати абонентської плати на період з моменту надходження заявки Абонента до моменту поновлення надання Послуги (вартість Послуги в зазначеному періоді зараховується на Особовий рахунок).

5.7. Провайдер у строк, передбачений для внесення змін у Договір, має право розірвати Договір, у тому числі у зв'язку із припиненням терміну дії Ліцензій, інших дозвільних документів, припинення діяльності як суб'єкта господарювання.

5.8. Абонент має право розірвати Договір, письмово попередивши Провайдера про свій намір не менш ніж за 14 днів до бажаної дати розірвання.

 

 1. Відповідальність сторін і звільнення від відповідальності.

 

6.1. Абонент відповідає за збиток, нанесений обладнанню, інформації Провайдера й третіх осіб неправомірними діями Абонента.

6.2. Абонент несе відповідальність, передбачену п. 37 Правил одержання й надання телекомунікаційних послуг.

6.3. Провайдер несе відповідальність, передбачену п. 40 Правил одержання й надання телекомунікаційних послуг.

6.4. Провайдер повністю звільняється від відповідальності за дії Абонента (третіх осіб з використанням Кінцевого обладнання Абонента), у тому числі із використанням Послуги, відносно третіх осіб.

6.5. У випадку припинення надання Послуги понад обумовлені Договором припустимі перерви, - Абонент має право звернутися до Провайдера з письмовою заявою про проведення перерахунку вартості Послуг.

6.6. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання зобов'язань за Договором у випадку наявності обставин, що виникли поза волею Провайдера, які не можна було передбачати або запобігти, включаючи:

6.6.1. Землетруси, повені, урагани, пожежі й інші стихійні лиха, порушення в роботі систем електропостачання житлових будинків і районів міста, що привели до порушення роботи телекомунікаційної мережі.

6.6.2. Громадські зворушення, війна, блокада.

6.6.3. Набрання чинності нормативних актів, що обмежують діяльність Провайдера з надання послуг.

6.6.4. Протиправні чи то злочинні дії третіх осіб, або осіб що перешкоджають діяльності Провайдера (комунальні служби, ОСББ, тощо)

 

 1. Порядок усунення неполадок при наданні Послуги.

 

7.1. У випадку припинення одержання Послуги в належній якості Абонент зобов'язаний звернутися до Провайдера по телефонам Диспетчерської служби, або в Абонентський відділ Провайдера із заявою. В зверненні Абонент зобов'язаний вказати: Назву пакету замовлених в поточному Періоді у Провайдера Послуг, місце розташування Кінцевого обладнання, ідентифікатор Абонента (номер та дату Договору), характер неполадок.

7.2. Співробітник Диспетчерської служби має право попросити Абонента виконати дії з Кінцевим обладнанням Абонента, якщо буде мати підстави вважати, що причиною неполадки є технічний стан, або налаштування Кінцевого обладнання.

7.3. У випадку, якщо несправність не може бути усунута дистанційно, співробітник Диспетчерської служби Провайдера зобов'язаний прийняти від Абонента заявку на усунення несправності.

7.4. Провайдер, за наявності технічної можливості, зобов'язаний виконати заявку й усунути неполадки мережі протягом 24 годин з моменту одержання заявки. У разі неможливості своєчасного усунення неполадки, Провайдер протягом зазначеного строку сповіщає Абонента про строки усунення неполадки. Абонентська плата за весь строк перевищення строку усунення неполадок – не стягується.

7.5. Не є припиненням надання Послуги неполадки, викликані технічним станом чи налаштуванням Кінцевого обладнання, особливо, якщо стан налаштувань обладнання був змінений внаслідок дій Абонента, або інших осіб з відома або при сприянні Абонента.

7.6. У випадку, якщо буде об'єктивно виявлено, що неполадки в наданні Послуги, про які подавав заявку Абонент були наслідком несправності Кінцевого обладнання Абонента, - Кінцеве обладнання Абонента повинне бути виправлене (налаштоване) за рахунок Абонента, а виклик спеціалістів Абонент зобов'язаний оплатити відповідно до Тарифів.

 

 1. Інші умови.

 

8.1. Договір укладений відповідно до Закону України «Про телекомунікації» і «Правилами надання й одержання телекомунікаційних послуг», затверджених ПКМУ № 295 від 11.04.2012 року у поточній редакції.

8.2. Сторони, у випадку виникнення розбіжностей у ході виконання Договору, мають право звернутися один до одного для вирішення претензій, а у випадку неможливості рішення питань у ході переговорів - у суд за місцем перебування відповідача.

8.3. Провайдер зобов'язаний розглянути звернення Абонента в строк, передбачений у Законі України «Про звернення громадян».

8.4. У випадку, якщо законодавством передбачені пільги в оплаті або одержанні Послуги - такі пільги діють із моменту звернення Абонента до Провайдера із заявою про використання таких пільг і надання Провайдеру документів, що підтверджують право Абонента на використання пільг.

8.5. Абонент, приєднуючись до Договору дає Провайдеру згоду на внесення, використання, зберігання й знищення даних, наданих Абонентом у ході приєднання до Договору, у тому числі даних, що є Персональними даними (таких, які можуть бути віднесені до Персональних даних) у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

8.6. Абонент має право звернутися до Провайдера із заявою про повне або часткове виключення персональних даних Абонента, раніше наданих Абонентом, з баз даних Провайдеру.

8.7. Співробітники Провайдера, або співробітники підрядників Провайдера у разі будь - яких контактів із Абонентом зобов'язані пред'явити посвідчення з фотографією співробітника, скріплене печаткою (при наявності такої у Провайдера).

 

Реквізити Провайдера:

Фізична особа-підприємець «Русанжик Іван Георгійович» (Код 2615223178)

Місцезнаходження: 68742, Одеська область, Болградський район, село Криничне, вулиця Інзовська, 120

Телефон: 04846-44-0-08, сайт www.kam.net.ua

 

Камянка UA653282090000026009070042995 в АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Косари - UA673282090000026000080042995 в АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Криничне - UA283282090000026008060042995 в АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Нові Трояни UA883282090000026007050042995 в АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Окни - UA143282090000026005030042995 в АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209